splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja


I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Pangea Adventures d.o.o. (v nadaljevanju Pangea Adventures) oziroma v njenem imenu pooblaščena agencija, in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje v organizaciji Pangea Adventures. V primeru, da je posamezna določba v programu urejena drugače kot v teh splošnih pogojih, veljajo določbe, navedene v programu.
V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje preko interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani Pangea Adventures, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.
Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup/plačilo potovanja.
Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Pangea Adventures kot posrednik in potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. Ti splošni pogoji tudi ne veljajo za pogoje zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (če je vključeno v ceno potovanja), kjer Pangea Adventures ravno tako nastopa le kot posrednik in veljajo splošni pogoji zavarovalnice.


II. PRIJAVA IN POGODBA

Za razpisno potovanje v organizaciji Pangea Adventures se potnik lahko prijavi preko spletne strani Pangea Adventures ali katerikoli pooblaščeni agenciji. Program potovanja velja kot ponudba. Na osnovi ponudbe se potnik pisno ali ustno prijavi na ustrezno potovanje. Ob prijavi potnik prejme dokument Pangea Adventures (račun/pogodbo o potovanju), iz katerega so razvidni vsi podatki o naročenem potovanju in dodatnih storitvah, kot tudi razpored plačil in morebitni ostali dogovori. Potnik je dolžan dokument pregledati in v primeru kakršnegakoli nesoglasja ali napake le-tega reklamirati v roku 3 (treh) dni po izdaji računa. S plačilom prvega obroka računa (akontacija) se šteje, da je pogodba sklenjena. Potnik je dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter izvršiti plačilo v skladu z določbami iz IV. točke teh splošnih pogojev. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka računa šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.
Zgoraj navedeni pogoji ne veljajo za potovanja, ki jih organizira Pangea Adventures za t.i. zaključene skupine oziroma po naročilu (individualne ponudbe). V tem primeru velja program potovanja kot ponudba, na osnovi ponudbe pa se potnik pisno prijavi na ustrezno potovanje z izpolnitvijo prijavnice, ki je posebej izdelana na osnovi pogojev iz programa, oziroma s kakršno koli drugo pisno potrditvijo. Z izpolnitvijo prijavnice oziroma predložitvijo osebnih podatkov potnikov se šteje, da je pogodba sklenjena in je potnik ob morebitni odpovedi potovanja dolžan poravnati vse stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka splošnih pogojev).
Pangea Adventures je v skladu s pogodbo dolžna potniku nuditi storitve, ki imajo vsebino in lastnosti, kot so napovedane v pogodbi oziroma programu potovanja, in skrbeti za pravice in interese potnika v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Pangea Adventures ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja.


III. PRIJAVNINA IN VARŠČINA

Pangea Adventures za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 EUR na rezervacijo oziroma v višini 10 EUR za enodnevne izlete. V primeru bolj zapletenih ponudb po želji za individualna potovanja Agencija Oskar lahko zaračuna potniku 100-150 EUR v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.


IV. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri Pangea Adventures ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko Pangea Adventures prejme plačilo na transakcijski račun. Potnik ob prijavi plača 50 % cene potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja, v kolikor ni na dokumentu Pangea Adventures (pogodba, račun) drugače določeno. Pravočasno plačilo pomeni potrjeno rezervacijo. Če potnik na plača v dogovorjenem roku, to pomeni odpoved potovanja in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja iz IX. točke teh splošnih pogojev.
Potnik se obvezuje vplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake na izdanem dokumentu Pangea Adventures, Pangea Adventures pa se obvezuje vrniti potniku eventualno preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.
Pangea Adventures lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru Pangea Adventures ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.
Kadar za potnika potovanje rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.


V. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceni so vštete storitve, navedene v programu potovanja. Za potnika je veljavna cena na dan sklenitve pogodbe/izdaje/plačila računa.
V skladu z veljavno zakonodajo lahko Pangea Adventures to ceno spremeni tudi po sklenitvi pogodbe, in sicer zaradi sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V primeru spremembe cene iz tega naslova Pangea Adventures najkasneje 20 (dvajset) dni pred odhodom pisno obvesti potnika oziroma pooblaščeno turistično agencijo, ki je naredila rezervacijo, o tem, ter izda dodatni dokument (račun), ki ga je potnik dolžan plačati pred odhodom.
Sprememba cene iz naslova tečajnih razlik se obračunava kot razlika vrednosti tistega dela stroškov, ki so izraženi/obračunavani v tuji valuti, obračunana po tečaju (1) tuje valute na dan priprave potovanja (planirana cena po ponudbi) ter (2) na dan priprave obvestila o spremembi cene (običajno 20 – 23 dni pred odhodom). Za preračun se vzame tečaj Banke Slovenije.
Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov cene potovanja, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru bo Pangea Adventures potniku vrnila vplačani znesek.
Ravno tako Pangea Adventures v programu potovanja določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se lahko spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. Pangea Adventures lahko v programu navede to dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov”). Ob prijavi Pangea Adventures potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz gornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.


VI. ARANŽMAJI, KJER PANGEA ADVENTURES NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da Pangea Adventures ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji organizatorja potovanja. Na dokumentu Pangea Adventures mora biti naveden organizator potovanja. Šteje se, da Pangea Adventures prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.


VII. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni potovanja (enoposteljna soba, posebna prehrana, druga doplačila po želji …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, druga doplačila ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu potovanju razpisane posebne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni potovanja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob prijavi na potovanje. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Pangea Adventures v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.
V primeru posamezne prijave za potovanja lahko potnik prepusti Pangea Adventures, da se mu potrudi najti sopotnika, s katerim bo delil sobo, oziroma ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku po potovanju vrne doplačilo za enoposteljno sobo. V primeru, da se na potovanje prijavita dva, ki sta skupaj v sobi, pred potovanjem pa eden od njiju potovanje odpove, mora drugi doplačati za enoposteljno sobo, če mu ni možno najti drugega sopotnika.


VIII. ODSTOPNINA

Potnik se ob prijavi lahko odloči za vplačilo odstopnine. Odstopnina znaša 5 % cene potovanja in se obračuna za vsakega potnika na rezervaciji. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.
Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (potnik, zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Potnik je na osnovi potrdil upravičen do vrnitve vplačanega zneska potovanja (brez odstopnine). Ne glede na plačano odstopnino ima Pangea Adventures v primeru tovrstne potnikove odpovedi potovanja pravico tudi do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize.
V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar odpove potovanje iz drugih razlogov, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu s IX. točko splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi, stroškov za pridobitev vize ter odstopnine.
Če potnik potovanja ne odpove pred odhodom, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
V primeru, da potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Pangea Adventures pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko Pangea Adventures vrne potniku.
Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.


IX. POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico zahtevati spremembo pogodbe (npr. sprememba imena, dodatne storitve, sprememba namestitve ipd.) po njeni sklenitvi, Pangea Adventures pa je dolžna preveriti v kolikor je to sploh mogoče. V primeru spremembe pogodbe na zahtevo potnika Agencija Oskar lahko zaračuna potniku administrativne stroške v višini 50 EUR za spremembo, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji drugače določeno. V primeru, da s spremembo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba letalske vozovnice, namestitve, transferjev,…), pa Pangea Adventures zaračuna tudi povrnitev le-teh.
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja, in sicer v poslovalnici, kjer se je prijavil, ali direktno na prijavnem mestu-spletu (elektronska pošta) Pangea Adventures. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima Pangea Adventures pravico do povračila stroškov ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru Pangea Adventures zahteva povrnitev administrativnih stroškov rezervacije v višini 15 EUR. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški:
- odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,
- odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
- odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
- odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
- odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, torej ki jih Pangea Adventures narekujejo veljavni pogoji prodaje in/ali jih pogojujejo poslovni partnerji.
Ne glede na zgoraj določene stroške so stroški odpovedi lahko tudi drugačni, če tako piše v programu potovanja ali pogodbi.
Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Pangea Adventures. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Pangea Adventures, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Pangea Adventures zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.
Pangea Adventures oziroma pooblaščena oseba lahko kadar koli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne osebo, kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih, oziroma ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc. Pangea Adventures v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Pangea Adventures ima pravico tudi med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne skrbi za to, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi, ali če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. Pangea Adventures v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi.
Pangea Adventures bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.
Višina stroškov odpovedi potovanja v primeru, da Pangea Adventures ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.


X. ORGANIZATORJEVA SPREMEMBA PROGRAMA ALI ODPOVED POTOVANJA

Pangea Adventures si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi minimalno potrebno – v programu navedeno – število potnikov. V primerih, ko Pangea Adventures izrecno pisno jamči odhod, ne more odpovedati potovanja, razen če se prijavi manj kot v programu predvideno najmanjše predvideno število potnikov.
Pangea Adventures si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Pangea Adventures pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.
Pangea Adventures lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Pangea Adventures, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Pangea Adventures.
Pangea Adventures si pridržuje pravico (in ne odgovarja) za spremembe dneva in časa odhoda oziroma za odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Pangea Adventures ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
Odgovornost Pangea Adventures je omejena zgolj na ne izvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Pangea Adventures ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.
Pangea Adventures ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Pangea Adventures odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Pangea Adventures potnika nemudoma obvesti.
V primeru, da stanje na kraju samem Pangea Adventures ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Pangea Adventures namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.


XI. POTNI DOKUMENTI

Potnik mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na vsa določila glede veljavnosti potovalnega dokumenta. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan potovanja! Pangea Adventures za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik je dolžan pridobiti vizume, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Pangea Adventures po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Pangea Adventures, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Pangea Adventures potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, če Pangea Adventures ne dostavi vseh potrebnih dokumentov v predpisanem roku, ne glede na to, ali je potnik pri Pangea Adventures že vplačal pridobitev teh dokumentov.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.


XII. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 3 (tri) do 5 (pet) dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Pangea Adventures ne bo upoštevala.


XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik je dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo potovanja zahtevana. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Pangea Adventures ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.


XIV. PRTLJAGA

Pangea Adventures ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Prevoz posebne prtljage (kot so kolo, surf, golf oprema, glasbeni inštrumenti ipd.) mora potnik najaviti že ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili letalskega prevoznika, v kolikor v programu potovanja ni drugače določeno. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
Pri nizkocenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom.


XV. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Pangea Adventures bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, račun in pogodba o potovanju, pisna informacija ali pisna razlaga.


XVI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti sporočiti predstavniku Pangea Adventures na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 14 dni od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena, sicer Pangea Adventures le-te vsebinsko ne obravnava. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Pangea Adventures je dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 15 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna (oziroma, če potnik ni priložil vseh potrebnih dokumentov, v roku, potrebnem za njihovo pridobitev) je Pangea Adventures dolžna po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zahtevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Pangea Adventures dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Pangea Adventures ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.
Višina odškodnine je v primeru, če po krivdi Pangea Adventures ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, omejena z višino vplačanega potovanja oziroma z višino realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, ko ima Pangea Adventures pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
Neodvisno od tega pa odgovarja Pangea Adventures potniku za škodo, ki je temu zaradi neustrezne izvedbe aranžmaja nastala na drugih njegovih dobrinah, in sicer po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.


XVII. UPORABA PODATKOV

Pangea Adventures vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje oz. pisno izrazi kadar koli kasneje.


XVIII. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami se uporabi pristojno sodišče.